چهار شنبه 04 اردیبهشت 1398
اعضای هیئت مدیره تعاونی
علی اصغر رحمانی
منشی هیئت مدیره تعاونی
حمید بوداغ زاده
عضو هیئت مدیره تعاونی
احمد نورنیا
رِِِئیس هیئت مدیره تعاونی
حمید طاهری زاد
نائب رئیس هیئت مدیره تعاونی
یونس یحیی
عضو هیئت مدیره تعاونی
کمال پنهانی
مدیر عامل تعاونی
شهرام پورعزیز
بازرس اصلی
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved