چهار شنبه 08 تیر 1401
شکایات و انتقادات
لطفا انتقاد و یا شکایات خود را برای ما ارسال نمایید.

*
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved